Obchodné podmienky | STIBIO

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Tieto obchodné podmienky platia pre uskutočnenie nákupu prostredníctvom internetového obchodu www.stibio.sk.
Tieto obchodné podmienky boli vydané za účelom vymedzenia a spresnia práv a povinností predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej.

Predávajúci:
DuVia s.r.o., Mokrohájska cesta 10, 84104 Bratislava
IČO: 44697686
DIČ: 2022813584
IČ DPH: SK2022813584

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice, oddiel: Sro, vložka číslo: 23606/V

Orgán dozoru:
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, 827 99 Bratislava
tel. č.: 02/58272 103
fax č.: 02/53414 996

Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všetkých kúpnych zmlúv uzatvorených medzi predávajúcim a kupujúcim pri kúpe a predaji tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho, s čím kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu súhlasí.

II. OBJEDNÁVKA
Predávajúci dodáva tovar kupujúcemu na základe platnej elektronickej objednávky a bližšej špecifikácie. Podmienkou platnosti takejto objednávky je riadne vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí v objednávkovom formulári.
Po uskutočnení nákupu od nás obdržíte e-mail potvrdzujúci prijatie Vašej objednávky, ktorý bude obsahovať Vami nakúpený tovar spolu s kúpnou cenou nákupu. Táto cena je konečná a zahŕňa náklady spojené s doručením objednaného tovaru (poštovné, balné). Predávajúci sa zaväzuje vybaviť všetky platné objednávky. Predávajúci je oprávnený žiadať od kupujúceho overenie objednávky, a to vhodným spôsobom – e-mailom alebo telefonicky. K overeniu objednávky dochádza spravidla pri objednávke väčšieho rozsahu.
Kupujúci odoslaním objednávky dáva súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a neskorších dodatkoch v platnom znení (tieto informácie budú použité výlučne pre potreby vybavenia objednávky a nebudú poskytnuté tretím osobám a subjektom).

III. CENY
Všetky ceny uvedené na stránkach sú konečné, vrátane DPH a bez ďalšieho navýšenia. Prevádzkovateľ stránky si vyhradzuje právo na zmenu cien v prípade neoprávneného zásahu do obsahu, alebo zasiahnutím vyššej moci. Konečná cena pre kupujúceho je uvedená v potvrdení objednávky.

IV. PLATOBNÉ PODMIENKY
V internetovom obchode www.stibio.sk môže kupujúci uhradiť kúpnu cenu týmto spôsobom:
dobierka – najpoužívanejší spôsob platby. Peniaze za tovar zaplatíte až pri prevzatí tovaru poštovému doručovateľovi, kuriérovi ,alebo na pošte.
bankový prevod – po prijatí Vašej objednávky Vám zašleme číslo účtu a variabilný symbol. Za tovar zaplatíte vopred na náš bankový účet vedený vo VÚB, a.s.. Po prijatí platby odosielame tovar s tým, že Vás informujeme o termíne, kedy zásielka dorazí.
Platobnou kartou – Za tovar zaplatíte pri uzatvorení objednávky Vašou platobnou kartou VISA,VISA Electron, Master Card alebo Maestro.

Bankové spojenie:
Majiteľ účtu: DuVia s.r.o.
Banka:VÚB
Číslo účtu: 2596559954
Kód banky: 0200
IBAN: SK6002000000002596559954

V. DODACIE PODMIENKY
Po záväznom potvrdení objednávky sa snažíme vyexpedovať a teda zaslať objednaný tovar v čo najkratšom čase. Priemerná doba doručenia je 1–5 pracovných dní. V prípade, ak objednaný tovar nebude na sklade, či už z dôvodu dočasného vypredania, resp. iných príčin a očakávaná doba doručenia tovaru bude dlhšia ako 5 dní, predávajúci sa zaväzuje kupujúceho o tejto skutočnosti informovať a dohodne sa s ním na ďalšom postupe.
Objednaný tovar doručujeme prostredníctvom Slovenskej pošty.
Pri zásielkach smerujúcich mimo územia Slovenska vyžadujeme platbu vopred bankovým prevodom.
Tovar bude doručený na adresu, ktorú kupujúci uviedol v objednávke. O odoslaní tovaru a približnom termíne jeho doručenia je zákazník oboznámený e-mailom/ SMS správou alebo telefonicky.
Za doručenie tovaru sa považuje jeho prevzatie.
Kupujúci je povinný dodaný tovar prehliadnuť a bez zbytočného odkladu, najneskôr do 24 hodín informovať predávajúceho o zistených vadách. Predávajúci nezodpovedá za vady (poškodenie) spôsobené doručovateľskou spoločnosťou. Ak je zásielka (balíček) poškodený, je potrebné uplatniť reklamáciu priamo na pošte v závislosti od spôsobu doručenia zásielky.
Pokiaľ ste si zvolili osobný odber, tento je bezplatný a budeme Vás informovať o možnosti vyzdvihnutia tovaru na odbernom mieste mailom, prípadne telefonicky.
V prípade, že chcete objednávku stornovať, toto je potrebné oznámiť nám ešte pred odoslaním objednávky. V prípade, že nám nebude oznámené, že objednávku stornujete a nevyzdvihnite alebo neprevezmete si túto zásielku, sme ako predávajúci oprávnený požadovať náhradu škody vo výške vynaložených nákladov v súvislosti s plnením kúpnej zmluvy uzatvorenej prostredníctvom www.stibio.sk a to vo výške 5 €.
Daňový doklad slúži zároveň aj ako záručný list, ktorý je priložený (pribalený) k objednanému tovaru.

VI. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
V súlade s ustanovením §12 odst. 1 c. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení, má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. V prípade, ak spotrebiteľ využije právo na odstúpenie od zmluvy v uvedenej lehote berie na vedomie, že dodávateľ je oprávnený požadovať náhradu preukázateľne vynaložených nevyhnutných nákladov spojených s odstúpením od zmluvy.
Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia. V prípade, ak spotrebiteľ už prevzal objednaný tovar, je povinný ho vrátiť v originálnom nepoškodenom balení. V prípade, ak spotrebiteľ vráti objednaný tovar poškodený, čiastočne spotrebovaný resp. v stave, ktorý neodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený si takto vzniknutú škodu, ktorú je predávajúci povinný preukázať, uhradiť zo sumy, ktorá bola uhradená spotrebiteľom za objednaný tovar.
Spotrebiteľ je zároveň povinný v odstúpení od zmluvy uviesť kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má byť uhradená suma za objednaný tovar poukázaná zo strany predávajúceho. Predávajúci sa zaväzuje uhradiť zaplatenú sumu resp. sumu zníženú o vzniknutú škodu bezodkladne po vrátení objednaného tovaru, najneskôr do 15 dní (zákonná lehota, ktorú nemožno predĺžiť).
Odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu nie je možné v prípade, ak bol tovar čiastočne spotrebovaný. Tak isto nie je možné odstúpiť od zmluvy u tovaru, ktorého charakter to vylučuje predovšetkým z hygienických dôvodov. Pokiaľ bude vrátený tovar neúplný, poškodený či viditeľne použitý, môžeme si uplatniť náhradu škody.

VII. ZODPOVEDNOSŤ ZA CHYBY, ZÁRUKA, REKLAMÁCIA
Predávajúci poskytuje záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov. Záruka začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim neodpovedá kúpnej zmluve, je kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho.

Postup pri uplatnení reklamácie:
V prípade, že si chce zákazník uplatniť reklamáciu tovaru, v prvom rade odporúčame vopred nás informovať mailom na e-mailovej adrese info@stibio.sk a obratom Vám zašleme bližšie informácie a pokyny k postupu pri reklamovaní tovaru.
Uplatnenie reklamácie je možné zaslaním tovaru, spolu s kópiou dokladu o zakúpení na našu adresu: Duvia s.r.o., Mokrohájska cesta 10, 841 04 Bratislava. K výrobku je potrebné priložiť aj stručný sprievodný list, v ktorom uvediete dôvod reklamácie.
Pre bližšie informácie – viď „Reklamačný poriadok“

IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Objednávka kupujúceho je po svojom potvrdení ako uzatvorená zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim. Jednotlivé technické kroky smerujúce k uzatvoreniu zmluvy sú spotrebiteľovi známe z vlastného procesu uskutočnenia objednávky. Zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku, poprípade je možné ju uzatvoriť aj v iných jazykoch, pokiaľ to nebude dôvodom nemožnosti jej uzatvorenia.
Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke on-line obchodu predávajúceho. Prípadné zmeny a doplnky Všeobecných obchodných podmienok sa nebudú vzťahovať na už uzatvorené kúpne zmluvy.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy a kupujúci svojou objednávkou potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

V Bratislave dňa 01.05.2015